Hlavné menu

Výška dotácie

Dotácia na stavu sa od 1. mája 2023 sa poskytuje v sume

  • 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
  • 2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, alebo
  • 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Dotáciu je možné poskytnúť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.

Od 1. mája 2023 sa vyžaduje aj písomná žiadosť rodiča, alebo fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o zaradenie dieťaťa do dotačného programu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk