Hlavné menu

Konanie o nároku

O nároku na prídavok na dieťa rozhoduje v rámci správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, u ktorého bol nárok oprávnenou osobou uplatnený.

O priznaní prídavku na dieťa sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Písomné rozhodnutie v konaní o prídavku je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný vydať v prípade:

  • zamietnutia žiadosti o prídavok pre nesplnenie zákonných podmienok oprávnenou osobou,
  • zastavenia a obnovenia výplaty prídavku,
  • zníženia, odňatia alebo vrátenia prídavku.

V prípade dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa alebo v prípade keď dieťa získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie o odňatí prídavku na dieťa nevydáva.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk