Hlavné menu

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Oprávnená osoba je:

 • matka, ktorá dieťa porodila,
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú:

 • narodenie dieťaťa,
 • trvalý pobytbydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Bydliskom sa rozumie miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:

 • a.) vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku,
 • b.) dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  •             1. so všeobecným lekárom a
  •             2. s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (týka sa len matky dieťaťa),.povinné verejné zdravotné poistenie,
 • c.) povinné verejné zdravotné poistenie,
 • d.) návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

Podmienka bydliska na území Slovenskej republiky sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z vyššie uvedených kritérií.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom a bydliskom na území Slovenskej republiky.

Ak sa súčasne narodí viac detínárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • súhlasila s osvojením dieťaťa,
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • ďalšie dieťa oprávnenej osoby je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu,
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa,
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa), alebo
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore  s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prepustí osobu z ústavnej starostlivosti, ak pominuli dôvody na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti alebo osoba bola preložená k inému poskytovateľovi starostlivosti alebo na jej vlastnú žiadosť, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť).

Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa – dieťa narodené po 1.4.2022

Informácie o narodení dieťaťa budú automaticky dostupné z registra fyzických osôb, t. j. uplatnenie nároku prebieha automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti  a  dokladovania príslušných potvrdení v listinnej/elektronickej podobe občanom.

V prípade dieťaťa narodeného v cudzine (ak nemá ešte vydaný rodný list evidovaný v osobitnej matrike) sa nárok na príspevok môže uplatniť aj doručením úradného prekladu rodného listu/potvrdenia o narodení dieťaťa v cudzine (nevyžaduje sa preklad z českého jazyka) na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa začína dňom

 • doručenia informácie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo
 • preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky (doručením rodného listu dieťaťa alebo potvrdenia o narodení dieťaťa (vyžaduje sa jeho úradný preklad; úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje).

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 • môže konanie prerušiť, ak bola oprávnená osoba vyzvaná, aby preukázala podmienky nároku  na príspevok pri narodení dieťaťa,
 • konanie zastaví, ak oprávnená osoba na výzvu úradu nesplnila v určenej lehote povinnosť a bola o možnosti zastavenia konania poučená.

 

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku pri narodení dieťaťa.

Na návrh oprávnenej osoby úrad môže povoliť obnovu konania vo veciach príspevku pri narodení dieťaťa ukončeného právoplatným rozhodnutím, ak sa preukážu skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a výplatu príspevku pri narodení dieťaťa.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Úrad vyplatí oprávnenej osobe  príspevok pri narodení dieťaťa:

Na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území SR,

 • ktorý oprávnená osoba oznámila úradu,
 • na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, ak oprávnená osoba úradu neoznámila účet, alebo 

V hotovosti na adresu  na území Slovenskej republiky, 

 • ktorú oprávnená osoba oznámila úradu,
 • na ktorú sa poukazuje tehotenské, ak oprávnená osoba úradu neoznámila adresu alebo účet na výplatu,
 • na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak úradu nebolo oznámené miesto výplaty,

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, oznámi úradu miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.

V prípade, ak úrad nezíska údaje o mieste výplaty príspevku pri narodení dieťaťa od oprávnenej osoby, ani z dostupných informačných systémov verejnej správy, tak písomne vyzve oprávnenú osobu, aby mu oznámila miesto výplaty, na ktoré sa má uvedený príspevok vyplatiť.

Miesto výplaty môže žiadateľ oznámiť:

 • elektronicky – prostredníctvom elektronického formulára „Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa“
 • listinne – doručením písomného oznámenia o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa (poštou alebo osobne)

Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vydať rozhodnutie o určení osobitného príjemcu na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa (namiesto výplaty príspevku oprávnenej osobe), ak:

 • sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa,
 • v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený alebo
 • oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad.

 

Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť preukázaná.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok oprávnenej osobe v nižšej sume, ako patril, rozdiel doplatí do zákonom ustanovenej výšky. Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa v nižšej sume, ako patril.

Ak oprávnená osoba spôsobila, že bol príspevok vyplatený neprávom:

 • oprávnená osoba je povinná príspevok pri narodení dieťaťa vrátiť,
 • nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa alebo jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že príspevok bol vyplatený neprávom. Najneskôr však nárok na vrátenie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty. 

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 je povinná na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, a to v lehote určenej úradom; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z jeho úradnej činnosti alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím dvanástich mesiacov od narodenia dieťaťa.

U detí narodených do 31.3.2022 nárok zaniká uplynutím 6 mesiacov od narodenia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk