Hlavné menu

Výplata príspevku osobitnému príjemcovi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vydať rozhodnutie o výplate príspevku pri narodení dieťaťa osobitnému príjemcovi namiesto oprávnenej osobe , ak:

  • sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa,
  • v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa obci z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený alebo
  • oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke alebo sa s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke spoločne posudzuje a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk