Hlavné menu

Podmienky nároku

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú:

 • narodenie dieťaťa ,
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Bydliskom sa rozumie miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:

 • a.) vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku,
 • b.) dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • 1. so všeobecným lekárom a
  • 2. s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (týka sa len matky dieťaťa), .povinné verejné zdravotné poistenie,
 • c.) povinné verejné zdravotné poistenie,
 • d.) návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

Podmienka bydliska na území Slovenskej republiky sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z vyššie uvedených kritérií.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom a bydliskom na území Slovenskej republiky.

Ak sa súčasne narodí viac detí , nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa .

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • súhlasila s osvojením dieťaťa,
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • ďalšie dieťa oprávnenej osoby je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu,
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa,
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa), alebo
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prepustí osobu z ústavnej starostlivosti, ak pominuli dôvody na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti alebo osoba bola preložená k inému poskytovateľovi starostlivosti alebo na jej vlastnú žiadosť, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť).
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk