Hlavné menu

Výplata príspevku

Úrad vyplatí oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa:

Na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území SR,

  • ktorý oprávnená osoba oznámila úradu,
  • na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, ak oprávnená osoba úradu neoznámila účet, alebo

V hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky,

  • ktorú oprávnená osoba oznámila úradu,
  • na ktorú sa poukazuje tehotenské, ak oprávnená osoba úradu neoznámila adresu alebo účet na výplatu,
  • na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak úradu nebolo oznámené miesto výplaty,

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, oznámi úradu miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.

V prípade, ak úrad nezíska údaje o mieste výplaty príspevku pri narodení dieťaťa od oprávnenej osoby, ani z dostupných informačných systémov verejnej správy, tak písomne vyzve oprávnenú osobu, aby mu oznámila miesto výplaty, na ktoré sa má uvedený príspevok vyplatiť.

Miesto výplaty môže žiadateľ oznámiť:

  • elektronicky – prostredníctvom elektronického formulára „Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa“
  • listinne – doručením písomného oznámenia o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa (poštou alebo osobne)

Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk