Hlavné menu

Zvýšenie, doplatenie, vrátenie príspevku

Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť preukázaná.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok oprávnenej osobe v nižšej sume, ako patril, rozdiel doplatí do zákonom ustanovenej výšky. Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa v nižšej sume, ako patril.

Ak oprávnená osoba spôsobila, že bol príspevok vyplatený neprávom :

  • oprávnená osoba je povinná príspevok pri narodení dieťaťa vrátiť,
  • nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa alebo jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že príspevok bol vyplatený neprávom. Najneskôr však nárok na vrátenie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk