Hlavné menu

Konanie o nároku

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa začína dňom

  • doručenia informácie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo
  • preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky (doručením rodného listu dieťaťa alebo potvrdenia o narodení dieťaťa (vyžaduje sa jeho úradný preklad; úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje).

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

  • môže konanie prerušiť, ak bola oprávnená osoba vyzvaná, aby preukázala podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa,
  • konanie zastaví, ak oprávnená osoba na výzvu úradu nesplnila v určenej lehote povinnosť a bola o možnosti zastavenia konania poučená.

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku pri narodení dieťaťa.

Na návrh oprávnenej osoby úrad môže povoliť obnovu konania vo veciach príspevku pri narodení dieťaťa ukončeného právoplatným rozhodnutím, ak sa preukážu skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a výplatu príspevku pri narodení dieťaťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk