Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa je:

  • rodič nezaopatreného dieťaťa,
  • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
  • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostivosť rodičov,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo.
  • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti


Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich , a to podľa ich dohody.

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičovalebo ak súd schváli dohodu rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, pokiaľ sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk