Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa je:

  • rodič nezaopatreného dieťaťa,
  • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
  • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostivosť rodičov,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo.
  • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti


Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich , a to podľa ich dohody.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov.

Ak nedôjde k písomnej dohode , pri zverení maloletého dieťaťa do:

a) striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť,

b) spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk