Hlavné menu

Osobitný príjemca

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa v súlade s účelom , na ktorý je určený a ak sa tento neposkytuje prostredníctvom osobitného príjemcu , úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku inému subjektu:

  • ďalšej oprávnenej osobe, alebo
  • zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.

Ak zanikol dôvod pre vyplácanie prídavku inému subjektu, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení vyplácania prídavku inému subjektu a o obnovení vyplácania prídavku oprávnenej osobe.

Osobitný príjemca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak
a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky . nezaopatreného dieťaťa,
b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
c) podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložilalebo konanie o priestupku zastavil,
d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie, alebo
e) prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.

Platiteľ určí osobitného príjemcu podľa písm. c) na obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak maloleté nezaopatrené dieťa nespácha ďalší priestupok v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ rozhodol o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. c), platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku.

Ak maloleté nezaopatrené dieťa počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. c) opätovne spácha priestupok podľa oznámenia orgánu, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na toto maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok.

Ak počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. a), b), d) alebo e) maloleté nezaopatrené dieťa spácha priestupok, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr
a) po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok alebo
b) od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa maloleté nezaopatrené dieťa začne pred dovŕšením plnoletosti sústavne pripravovať na povolanie.

Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku určeného podľa
a) písm. a), ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu,
b) písm. b), ak pominuli dôvody na jeho určenie,
c) písm. d) po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa v súlade s účelom , na ktorý je určený, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku:

  • inej oprávnenej osobe,
  • obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa cudzincov) alebo
  • zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk