Hlavné menu

Podmienky nároku

Podmienky nároku na prídavok na dieťa sú:

  • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (platí pre cudzincov) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ,
    Nárok na prídavok nevzniká ak :
  • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyalebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia,
  • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody,
  • ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk