Hlavné menu

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok, je povinná:

  • preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, výšku a na výplatu prídavku,
  • do 8 dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok alebo podať o predmetných zmenách elektronickými prostriedkami oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.
  • zabezpečiť plnenie účelu prídavku

Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej svojej činnosti, napr. z konania o inej rodinnej dávke alebo o pomoci v hmotnej núdzi.

Členstvo SR v EÚ je dôležitou skutočnosťou ovplyvňujúcou nárok, výplatu a výšku prídavku na dieťa v závislosti od miesta (štátu) výkonu zamestnania žiadateľa a jeho manžela/ky. Každú zmenu štátu zamestnania rodiča alebo manžela v rámci EÚ je poberateľ prídavku povinný oznámiť platiteľovi v zákonom stanovenej lehote.
Oprávnená osoba - rodič nezaopatreného dieťaťa, rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, kedy starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk