Hlavné menu

Výška prídavku

Výška prídavku na dieťa v roku 2022 je 25,88 € .

Táto suma sa zvýši o 106,33 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvý krát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.

Sumu prídavku na dieťa vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk