Hlavné menu

Zastavenie výplaty prídavku

Rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe vtedy, ak:

  • má dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku,
  • si oprávnená osoba nesplnila povinnosti vyplývajúce so zákona (neoznámila rozhodujúce skutočnosti pre nárok, výšku a výplatu) alebo
  • na poskytovanie prídavku alebo obdobnej rodinnej dávky je príslušný iný členský štát.


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

  • zastaví výplatu prídavku počnúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil,
  • vydá rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená,
  • vydá rozhodnutie aj o doplatení prídavku za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.


Ak v priebehu mesiaca došlo k zmene oprávnenej osoby , prídavok sa v prípade splnenie nárokových podmienok vyplatí za tento mesiac tej oprávnenej osobe, ktorá spĺňala podmienky na konci daného kalendárneho mesiaca. Osoba, ktorá spĺňa podmienky si musí nárok na prídavok a príspevok uplatniť podaním novej žiadosti na konci príslušného mesiaca.

Ak v priebehu mesiaca došlo k zmene trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov), nový úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok najskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená tomuto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, vyplatí sa prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov).

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk