Hlavné menu

Žiadosť o príspevok

Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Žiadosť o príspevok potvrdzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta narodenia dieťaťa.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok rodičom v každom kalendárnom roku ; prvýkrát po dovŕšení jedného roku veku troch alebo viac súčasne narodených detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk