Hlavné menu

Konanie o nároku

O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku.

Písomné rozhodnutie sa vydáva o:

  • nepriznaní príspevku,
  • zastavení výplaty príspevku,
  • obnovení výplaty príspevku,
  • odňatí príspevku,
  • doplatení príspevku a
  • o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk