Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je:

  • rodič alebo
  • rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa príspevok vyplácal pred zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sa rodičia dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní príspevku, môže si nárok na príspevok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa .

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk