Hlavné menu

Výška príspevku

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v sume:

  • úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur ,
  • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 eur , ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
  • 41,10 eura , ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Sumy príspevku na starostlivosť o dieťa môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.

Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2015 a nárok na príspevok trvá aj po 31. decembri 2015, platiteľ z vlastného podnetu do 31. januára 2016 prehodnotí a rozhodne o sume príspevku podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk