Hlavné menu

Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú údaje na účely rodičovského príspevku sú povinné:

  • spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len platiteľ),
  • oznamovať na žiadosť úradu osobné údaje o oprávnenej osobe a o dieťati, ďalšie údaje o riadnej starostlivosti o dieťa a o zárobkovej činnosti oprávnenej osoby na účely kontroly trvania podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu.

Platiteľ môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a požadovať od všetkých zúčastnených právnických a fyzických osôb informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na rodičovský príspevok. Tieto osoby sú povinné poskytnúť potrebné informácie.

Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním rodičovského príspevku. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk