Hlavné menu

Zánik nároku

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov .

Nárok na rodičovský príspevok zaniká:

  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek (do troch rokov veku, do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe),
  • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa,
  • prijatím dieťaťa do štátnej materskej školy, ak sa rodičovský príspevok vyplácal na toto dieťa.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk