Hlavné menu

Zastavenie, obnova a doplatenie príspevku

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak:

  • vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku, či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume alebo je na výplatu rodičovského príspevku naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky alebo
  • na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

  • obnoví vyplácanie, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila. Výplata sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie,
  • doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu za toto obdobie boli splnené,
  • obnoví vyplácanie príspevku, ak príslušná inštitúcia iného členského štátu rozhodla o neposkytnutí rodičovského príspevku alebo o poskytnutí rodičovského príspevku v nižšej sume, ako v sume 203,20 €. Výplata sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba túto skutočnosť preukáže platiteľovi,
  • doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty alebo za jeho časť, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené a oprávnená osoba si uplatnila nárok v inom členskom štáte, ale príspevok jej nebol poskytnutý.
  • vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu rodičovského príspevku, ak

a) rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a tieto zabezpečuje osobitný príjemca,

b) prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený, alebo

c) na žiadosť oprávnenej osoby

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca zabezpečí účelné využitie rodičovského príspevku. Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie alebo na žiadosť oprávnenej osoby, ak o určení osobitného príjemcu rozhodol na jej žiadosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk