Hlavné menu

Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie príspevku

Ak dôjde z určitého dôvodu k zvýšeniu alebo k zníženiu rodičovského príspevku, vyplatí sa v novej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto zmena nastala.

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa rodičovský príspevok vypláca vo výške 50 %, suma príspevku sa zvýši od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku. Najskôr však po troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa príspevok znížil.

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil:

  • ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na rodičovský príspevok,
  • ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
  • na žiadosť oprávnenej osoby,
  • ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume ako je suma rodičovského príspevku,
  • ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si naň neuplatnila nárok.


Ak bol rodičovský príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril:

  • oprávnená osoba je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré mu bol takto vyplatený,
  • právo na vrátenie rodičovského príspevku zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku,
  • oprávnenej osobe sa môže suma na vrátenie zrážať aj z bežne vyplácaného rodičovského príspevku alebo neskôr priznaného rodičovského príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

Rodičovský príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu okrem výkonu rozhodnutia o pokute podla osobitneho predpisu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk