Hlavné menu

Kategorizácia pomôcok

Návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok a na určenie maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky, návrh na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky a návrh na vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok môže podať :

 • príslušný orgán (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • zástupca občianskeho združenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím alebo
 • osoba, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky alebo predaj pomôcok.


Návrh obsahuje:

 • názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovateľ je právnická osoba,
 • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak navrhovateľ je fyzická osoba,
 • názov pomôcky,
 • účel pomôcky,
 • charakteristiku pomôcky,
 • cenu pomôcky,
 • maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky,
 • dôvod na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky,
 • dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
 • dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok,
 • odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.


Návrh sa podáva písomne na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Adresa:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska č. 4,6,8
816 43 Bratislava

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk