Hlavné menu

EPSCO: Konsenzus na ceste k spravodlivej digitálnej transformácii

Vplyv nových technológií na pracovný trh s ohľadom na zamestnanosť a sociálne politiky boli hlavnou témou pondelkového zasadnutia ministrov Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Luxemburgu. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer. Európski zástupcovia sa zhodli na potrebe spravodlivej digitálnej transformácie, ktorá má byť založená na rovnosti a právach pracovníkov, aby odstránila priepasti v oblasti digitálnych zručností.
 

Zástupcovia členských krajín sa zaviazali k podpore spravodlivej digitálnej transformácie prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi, sociálnymi partnermi a inštitúciami EÚ tak, aby prispela k prosperite a kvalite života všetkých občanov EÚ. Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce Juraja Káčera je pre Slovensko, ako aj pre celú EÚ aktuálnou výzvou tzv. "technologická nezamestnanosť" spôsobená demografickým poklesom a nedostatkom pracovníkov.

„Preto potrebujeme nové politiky trhu práce, ktoré budú široké, flexibilné a menej byrokratické, a ktoré zabezpečia individuálny prístup k vzdelávaniu. Sú dôležité predovšetkým pre ohrozenú kategóriu starších a nízko-kvalifikovaných ľudí, ktorých motivácia prispôsobovať sa novým pracovným procesom môže byť vo všeobecnosti nízka,“ spresnil štátny tajomník Juraj Káčer.

V rámci diskusie o konsolidácii a posilnení európskych systémov sociálnej ochrany štátny tajomník rezortu práce zdôraznil potrebu hlbšieho integrovania digitálnych procesov v administratíve. Aby zjednodušili prístup občanov k verejným službám a umožnili inštitúciám efektívne zdieľať kvalitné informácie. Ako dodal, „zároveň je potrebné, aby išla digitalizácia a elektronizácia ruka v ruke so zvyšovaním digitálnej gramotnosti, aby sme predišli vytváraniu nových nerovností podmienených nedostatkom užívateľských zručností.“

V diskusii o vytvorení rámcových podmienok pre sociálne hospodárstvo Juraj Káčer zdôraznil, že sociálna ekonomika je dlhodobou prioritou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike. Mnohé z odporúčaní Rady sú dnes realitou. Sociálna ekonomika nie je len prostriedkom pre dlhodobo nezamestnaných alebo nástrojom na začleňovanie znevýhodnených skupín prostredníctvom registrovaných sociálnych podnikov, ale má tiež „veľký potenciál v prístupe k udržateľným energiám či bývaniu“ .

Zástupcovia členských krajín na stretnutí Rady EPSCO boli informovaní o navrhovanej smernici o európskom preukaze osoby so zdravotným postihnutím a európskom parkovacom preukaze rovnako pre tieto osoby, zároveň boli informovaní aj o súčasnom stave návrhu smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk