Hlavné menu

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov

Príspevok je určený na úhradu zvýšených výdavkov spojených s uspokojovaním potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho
1. zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami, a to najmä lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálne edukačné pomôcky
2. umeleckou činnosťou, a to najmä výdavky na umelecké potreby alebo umelecký materiál, umeleckú prípravu alebo na účasť na umeleckých vystúpeniach
3. športovou činnosťou, a to najmä výdavky na športové potreby alebo športový materiál, športovú prípravu alebo účasť na športových súťažiach.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je nezaopatrené maloleté dieťa zverené do NS, ktorú v konaní na príspevok zastupuje jej náhradný rodič.

Podmienky nároku

  • dieťa zverené do NS (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo s osobnou starostlivosťou, neodkladné opatrenie a zároveň súd koná o zverení do NOS, PS, poručníctva)
  • preukázanie úhrady zvýšených výdavkov

Poznámka:

  • pri každom predložení o úhrade výdavkov sa predkladá nová žiadosť
  • dátum vystavenia dokladu o úhrade a žiadosti nemôže byť nižší ako 1.7.2022 (účinnosť zákona)
  • doklad o úhrade musí obsahovať: sumu, dátum vydania dokladu, druh výdavku

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk