Hlavné menu

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov.

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je určený na úhradu zvýšených výdavkov spojených s uspokojovaním potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho:

a) zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami, a to najmä výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálne edukačné pomôcky,

b) umeleckou činnosťou, a to najmä výdavky na umelecké potreby alebo umelecký materiál, umeleckú prípravu alebo na účasť na umeleckých vystúpeniach,

c) športovou činnosťou, a to najmä výdavky na športové potreby alebo športový materiál, športovú prípravu alebo na účasť na športových súťažiach.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je nezaopatrené maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktorú v konaní na príspevok zastupuje jej náhradný rodič.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Vzory formulárov žiadostí pre listinné podanie sú vypublikované na odkaze Podrobnejšie informácie o príspevku (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk