Hlavné menu

Príspevok na vzdelávanie

Príspevok je určený na podporu celoživotného vzdelávania náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácii v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa.

Oprávnená osoba je náhradný rodič, ktorý má na základe rozhodnutia súdu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti.

Podmienky nároku pre náhradného rodiča:

  • ak mu bolo dieťa zverené do NS (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo s osobnou starostlivosťou)
  • preukázanie úhrady nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojim obsahom zameraný na činnosti, uvedené v charakteristike príspevku.

Poznámka:

  • pri každom predložení o úhrade nákladov sa predkladá nová žiadosť
  • dátum vystavenia dokladu o úhrade a žiadosti nemôže byť nižší ako 1.7.2022 (účinnosť zákona)
  • doklad o úhrade musí obsahovať: sumu, dátum vydania dokladu, účel – t.j. názov vzdelávania

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk