Hlavné menu

Žiadosť o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky, ktorá je vyplácaná žiadateľovi.

Žiadosť o poukazovanie štátnych sociálnych dávok na nové číslo účtu je možné podať osobne alebo písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

V prípade písomnej žiadosti o poukazovanie štátnych sociálnych dávok na iný účet, resp. žiadosti zaslanej elektronicky (napr. e-mailom, s výnimkou zaslanej žiadosti elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je potrebné overiť pravdivosť údajov, tzn. je potrebné overiť, či skutočne o zmenu poukazovania štátnych sociálnych dávok žiada osoba, ktorá je poberateľom štátnych sociálnych dávok. Preto bude v prípade zaslania písomnej žiadosti žiadateľ vyzvaný aj na osobnú návštevu úradu.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

logo e-sluzby Elektronická služba Podávanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk