Hlavné menu

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť si občan podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava a je mimo adresy trvalého pobytu). Vzor formulára žiadosti pre listinné podanie je dostupný na odkaze Podrobnejšie informácie o službe (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sú tieto doklady, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie:

 • kópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,
 • kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • čestné vyhlásenie, že nevykonávate zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonávate zárobkovú činnosť podľa §6 ods.2 zákona č. 5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p.,
 • potvrdenie o ukončení školy,
 • čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,
 • doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

 • rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu, ak máte uvedený doklad už vydaný,
 • rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,
 • právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • kópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

Pre zaslanie žiadosti elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Elektronická služba Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk