Hlavné menu

Príspevok baníkom

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o kompenzačný príspevok baníkom.

Kompenzačný príspevok baníkom je štátna sociálna dávka, ktorú poskytuje štát zamestnancom, ktorí ukončili svoje zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti.

Nárok na tento príspevok má oprávnená fyzická osoba, ktorej pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky trval najmenej 3 roky a jeho pracovný pomer skončil z dôvodu uskutočnenia útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky.

Oprávnenej osobe nevzniká nárok na kompenzačný príspevok, ak jej je priznaný

  • osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok,
  • invalidný dôchodok, úrazová renta, invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku, ak ich suma je rovnaká alebo vyššia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala oprávnená osoba nárok, ak by jej nebola priznaná táto dávka.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Vzory formulárov žiadostí pre listinné podanie sú vypublikované na odkaze Podrobnejšie informácie o príspevku (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Podávanie žiadosti o kompenzačný príspevok baníkom

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk