Hlavné menu

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Príspevok je určený na pomoc splácať úver na bývanie z dôvodu nárastu ich úrokovej sadzby.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá: má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR, je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník) a má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1.1.2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie.

Hranica príjmu na poskytnutie príspevku:

  • priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníkov za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť je maximálne vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve,
  • pri nesplnení tejto podmienky príjmu príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníkov za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6 - násobok priemernej mzdy (ak žiadosť bude podaná v januári 2024 bude posudzovaný príjem za obdobie júl 2023 až december 2023).

Úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ak zmluva o úvere bola uzatvorená pred 1.1.2024.

Nehnuteľnosť, na ktorý je poskytnutý úver slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu dlžníka alebo spoludlžníka a ich blízkych osôb, alebo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom dlžníka alebo spoludlžníka.

Nárok na príspevok vzniká iba na 1 zmluvu o úvere na bývanie a na 1 tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie.

Úver musí byť riadne splácaný v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve, pričom sa prihliada aj na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak túto uhradí do konca nasledujúceho mesiaca.

Výška príspevku je 75% zo zvýšenia splátky úveru oproti predošlým splátkam z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby, maximálne vo výške 150 € mesačne.

Úrad vypláca príspevok mesiac dozadu, najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Podávanie žiadosti o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk