Hlavné menu

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa

Služba umožní oprávnenej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príplatok k prídavku na dieťa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa.

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

Podmienky nároku (musí spĺňať aj druhá oprávnená osoba)

  • splnenie nároku na prídavok na dieťa,
  • poberanie dôchodku: starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodkovej dávky v cudzine oprávnenou osobou, alebo poberanie peňažného príspevku na opatrovanie aj ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus,
  • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou,
  • nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne). Zaslanie žiadosti nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príplatku k prídavku na dieťa

Elektronická služba Podávanie žiadosti o príplatok k prídavku na dieťa

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk