Hlavné menu

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Uvedenou službou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje právnickej osobe alebo podnikateľovi fyzickej osobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku podľa podmienok stanovených v § 6 zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku , ktorá musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie registrovaného sociálneho podniku podľa § 11 zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ žiada. Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a doručuje sa spolu s prílohami:

 • Príloha č. 1 – základný dokument, musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č.112/2018 Z. z., zriaďovateľský dokument.
  Originál alebo overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu, ak žiadateľ:
  1) nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
  2) má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu

 • Príloha č. 2 – projekt činnosti (podnikateľský zámer) registrovaného sociálneho podniku ku vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti;
  u žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 6 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky.
 • Príloha č. 3 – údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.
  Fyzické osoby - fyzická osoba/podnikateľ, ako aj štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu , priložia podľa vzoru vyplnené tlačivo čestné vyhlásenie (súčasť e-formulára) o poskytnutí úplných a pravdivých údajoch o svojej osobe potrebné na výpis z registra trestov alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

 • Príloha č. 4 – formulár - Príloha k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku v prípade žiadateľa o "integračný sociálny podnik" (súčasť e-formulára)

  v zmysle § 6 ods. 3 a § 12 ods. 2 posledná veta zákona č. 112/2018 Z. z. - potvrdenie zo sociálnej poisťovne za zamestnanca / zamestnanca znevýhodnená a zraniteľná osoba

 • Príloha č. 5 – žiadateľ, ktorý je účelovým zariadením cirkvi, preukazuje splnenie podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 112/2018 Z. z. - čestným vyhlásením.
 • Príloha č. 6 – formulár – čestné vyhlásenie, že subjekt spĺňa podmienku dôveryhodnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 2 ods. 11 písm. b) a c) zákona č. 112/2018 Z. z.

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie). Písomné podanie žiadosti je možné iba v prípade nefunkčnosti systému. Žiadosť nie je spoplatnená.

V prípade, ak žiadosť podáva zahraničná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, je povinná v prípade, ak chce požiadať o priznanie štatútu RSP, požiadať o vydanie dokladu o pobyte cudzincov v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorého súčasťou je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR."

Pre zaslanie žiadosti elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku odoslať).

Podrobnejšie informácie o priznávaní štatútu registrovaného sociálneho podniku

Elektronická služba Podávanie žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk