Hlavné menu

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje zamestnávateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu pre účely udelenia prechodného pobytu modrá karta, obnovy prechodného pobytu držiteľa modrej karty do 12 mesiacov, zmena zamestnávateľa alebo ďalšieho zamestnávateľa držiteľa modrej karty do 12 mesiacov pre štátneho občana tretej krajiny, na vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) na vecne príslušný úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť nie je spoplatnená.

Prílohou žiadosti je kópia:

  1. pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu na území SR,
  2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny, to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, a kópia tohto rozhodnutia bola priložená k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, alebo ktorý je držiteľom modrej karty a kópia tohto rozhodnutia bola priložená k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu.

Ak ide o zamestnania začínajúce ISCO kódom

133 Riadiaci pracovníci služieb informačných a komunikačných technológií, alebo

25 Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií,

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní sa môže nahradiť dokladmi o získaní vyšších odborných zručností:

  1. pracovná zmluva, na základe ktorej štátny príslušník tretej krajiny vykonával niektoré z horeuvedených vysokokvalifikovaných zamestnaní (ISCO 133 a 25) najmenej tri roky v období siedmich rokov pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu 30 hodín týždenného pracovného času a
  2. potvrdenie o registrácii v príslušnom systéme sociálneho zabezpečenia alebo doklad o zdanení príjmov preukazujúce dĺžku trvania pracovného pomeru podľa prvého bodu,

    1. pobytového preukazu štátneho príslušníka tretej krajiny, ak bol udelený prechodný pobyt na území SR alebo národného víza v záujme SR, ak bolo udelené - obe strany predloženého dokladu,
    2. stránky z cestovného dokladu (pas) s identifikačnými údajmi štátneho príslušníka tretej krajiny, ak neboli predložené doklady podľa písm. c).

Doklady prikladané k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podľa § 21a alebo k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b zákona o službách zamestnanosti vydané v cudzom jazyku je zamestnávateľ povinný predložiť v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii; môže predložiť aj doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku. Zamestnávateľ môže predložiť doklady vydané v cudzom jazyku aj v úradnom preklade do českého jazyka.

Pre zaslanie žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní sa vyžaduje elektronické podpísanie žiadosti elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk