Hlavné menu

21.06.2018

Minister rokoval s kolegami v Luxemburgu

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, transparentné pracovné podmienky v Európskej únii, nový Európsky orgán práce, ale aj zosúlaďovanie rodinného a pracovného života boli nosnými témami zasadnutia ministrov Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov v Luxemburgu. Minister Ján Richter počas neho rokoval s viacerými rezortnými kolegami, ako aj s komisárkou pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podporil návrh na revíziu pravidiel koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Vníma ho však ako kompromis, ktorý úplne nezohľadňuje niektoré výhrady Slovenska. Hoci neobsahuje ustanovenia o indexácií rodinných dávok, je badateľná snaha niektorých krajín o takúto úpravu. A to aj napriek tomu, že Európska komisia ju nepovažuje za spravodlivú. „Znepokojujú má stále sa opakujúce snahy o zavedenie indexácie detských prídavkov. Slovensko nesúhlasí s takýmto riešením. Je diskriminačné, vytvára dve kategórie občanov a navyše výrazne rozdeľuje Európu. Indexácia je v hrubom rozpore s cieľom znižovať rozdiely v sociálnej oblasti naprieč Úniou,“ povedal počas rokovania minister Ján Richter. Akékoľvek priame alebo nepriame zavedenie indexácie rodinných prídavkov na európskej úrovni je pre neho neakceptovateľným riešením. Rovnaký postoj zaujala k indexácií aj francúzska ministerka práce Muriel Pénicaud.

Toto stanovisko prezentoval minister Richter aj na bilaterálnom rokovaní s rakúskou ministerkou práce Beate Hartinger-Klein. Práve ich vládny návrh zákona o prispôsobení výšky rodinných dávok podľa životných nákladov krajiny, kde má dieťa bydlisko, vyvolal diskusiu o indexácii aj na pôde Európskej komisie. „Toto opatrenie sa negatívne dotkne aj veľkého počtu našich občanov, ktorí sú riadne zamestnaní a platia všetky dane a odvody v Rakúsku a svojou prácou prispievajú k rozvoju vašej krajiny,“ informoval rakúsku ministerku Ján Richter. Pripomenul tiež, že o rakúskych občanov sa starajú desaťtisíce slovenských opatrovateliek. Iniciovať bude ďalšie bilaterálne stretnutia k tejto problematike s rakúskou stranou vrátane stretnutia s rakúskou ministerkou rodiny Juliane Bogner-Strauß. Práve jej rezort návrh pripravil.

Na rokovaniach s partnermi z Nemecka a z Francúzska zaujímal ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera najmä ich postoj k zriadeniu Európskeho orgánu práce a prípadná podpora Slovenska v boji o sídlo tejto agentúry. Úrad by mal zvýšiť v súčasnosti nedostatočnú informovanosť ľudí aj zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri pracovnej cezhraničnej mobilite. Zároveň by mal zlepšiť výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za inšpekciu práce, ako aj sociálne a zdravotné poistenie. „Legálna pracovná mobilita má zlepšovať život pracovníkov a ich rodín. Žiaľ, aj napriek našej snahe posilniť boj proti zneužívaniu pravidiel, či už v oblasti vysielania alebo sociálneho zabezpečenia, sa aj na Slovensku neustále stretávame s nekalými praktikami, ktoré zneužívajú slobody vnútorného trhu. Často je to dané práve neinformovanosťou pracovníkov, ktorí sú mnohokrát obeťou takýchto postupov,“ povedal Ján Richter.

Nemecký minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil vidí v zriadení takéhoto orgánu pridanú hodnotu a vie si predstaviť, že by jeho sídlo bolo v strednej Európe. Ministra Jána Richtera na stretnutí

pozval aj do Berlína. Rokovať s ním chce o téme digitalizácie a jej dopadoch na trh práce, ktorej sa Slovensko venovalo počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie a Nemecko si tému osvojilo aj pre svoje predsedníctvo v roku 2020. Zároveň mu poďakoval za náš postoj k smernici o vysielaní pracovníkov.

Podporu zriadeniu Európskeho orgánu práce vyjadrila aj francúzska ministerka práce Muriel Pénicaud. V prípade nášho záujmu o sídlo agentúry vyzdvihla geografické umiestnenie Bratislavy, ako aj naše skúsenosti s bojom s nelegálnou prácou, s vysielaním zamestnancov, ale i s prijímaním pracovných migrantov z tretích krajín.

Počas rokovaní pozval Ján Richter rezortných kolegov z Nemecka a z Francúzska na pripravované stretnutie ministrov práce v rámci slovenského predsedníctva vo V4. Obe krajiny vítajú našu snahu byť mostom medzi V4 a západom a pozvanie prijali. Minister Richter oceňuje ich záujem o užšiu spoluprácu s našim regiónom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk