Hlavné menu

04.05.2023

Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska. V prvých šiestich mesiacoch svojho fungovania dozoruje inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby alebo vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zaoberá sa aj kompenzáciami sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
 

Inšpekcia už dnes eviduje desiatky podaní, rozhoduje o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a vyvodzuje zodpovednosť za porušovanie povinností. Jej prvoradým cieľom je zvýšiť kvalitu v oblasti sociálnych vecí.

Inšpekcia v sociálnych veciach v januári 2023 zverejnila svoj prvý plán dozornej činnosti na tento rok. Na základe neho realizuje dozor nad plnením povinností poskytovateľmi sociálnych služieb, subjektami sociálnoprávnej ochrany detí a tiež overuje účelnosť priznaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

V oblasti sociálnych služieb aktuálne vykonáva dozor u 12-tich poskytovateľov sociálnych služieb. Na základe zistených nedostatkov už inšpekcia vydala neodkladné opatrenia na ich odstránenie. Dôvodmi sú ohrozenie života, zdravia či vystavenie neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu klientov sociálnej služby. V prípade použitia nezákonného telesného obmedzenia voči klientovi v zariadení sociálnych služieb už uložila pokutu. Ďalší dozor robí aj nad účelnosťou priznaných peňažných príspevkov a v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

„Inšpekcia v sociálnych veciach neustále dostáva nové podnety na prešetrenie, pričom sa venuje každému jednému z nich. Pristupujeme k nim podľa zákonných podmienok, aby sme nielen vykonali dozor, ale opatreniami na nápravu, ktoré prijme dozorovaný subjekt, prispeli k nastaveniu pravidiel. Našim cieľom nie je subjekty sankcionovať, ale hlavne zabezpečiť maximálne bezpečie a primeranú kvalitu služieb pre každého klienta odkázaného na pomoc v sociálnych veciach, či už ide o deti, seniorov alebo osoby so zdravotným znevýhodnením. Pracujeme na základe nestrannosti, objektívnosti a nezávislosti, o čom svedčia aj naše kroky, ktoré sme za prvých šesť mesiacov realizovali,“ doplnil Ján Hudák, generálny riaditeľ Inšpekcie v sociálnych veciach.

Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor aj na základe oznámení od osôb, ktoré sa na ňu môžu obrátiť, ak majú informácie alebo pochybnosti o tom, či si subjekty v oblasti sociálnych vecí plnia svoje povinnosti. Už v súčasnosti eviduje takmer 70 takýchto podaní, ktorými sa zaoberá. Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach síce nepredpokladá možnosť riešenia anonymných podaní, umožňuje však oznamovateľom požiadať inšpekciu o utajenie ich totožnosti. To znamená, že ak nahlásia nezákonné postupy či konanie u niektorého subjektu či poskytovateľa sociálnej služby, ich totožnosť bude ochránená.

Inšpekcia pri riešení podnetov a oznámení spolupracuje aj s ďalšími orgánmi verejnej správy (Úrad verejného zdravotníctva SRy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národný inšpektorát práce, Hasičský a záchranný zbor, Prokuratúra Slovenskej republiky), a tiež mestami, obcami aj VÚC.

Všetky informácie o postupoch či výsledkoch práce (napr. protokoly o výsledku dozoru, právoplatné rozhodnutia) inšpekcia zverejňuje na webovom sídle ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne s kontaktnými údajmi, na ktoré možno zistené skutočnosti oznámiť.

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/kontakty/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk