Hlavné menu

Žiadosť o príspevok na pohreb

Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na pohreb.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba .

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne). Zaslanie žiadosti nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o príspevku na pohreb

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk