Hlavné menu

16.11.2020

11 fakúlt vysokých škôl a ministerstvo sa prvýkrát stali partnermi pre spoluprácu v zariadeniach sociálnych služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami tak chcú zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

„Prvýkrát dochádza k tomu, že za gescie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorú reprezentuje pán docent Vaska, podpisujeme dohody s 11-timi vzdelávacími vysokoškolskými inštitúciami, ktoré na dobrovoľnej báze zorganizujú študentov, aby pomohli v tejto ťažkej situácii v zariadeniach sociálnych služieb,“ uviedol minister práce Milan Krajniak. „Vďaka tejto spolupráci, vďaka študentom pomôžeme zariadeniam sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré v prípade karantény zariadenia a výpadku vlastných zamestnancov získajú personál na zabezpečenie starostlivosti o klientov a nebudeme musieť vykonať opatrenia hospodárskej mobilizácie,“ povedal Milan Krajniak.

„Každá škola osloví študentov, ktorí budú pripravení v prípade potreby pôsobiť v zariadeniach, a vytvorí databázu, ktorá sa bude priebežne dopĺňať a aktualizovať. Predpokladáme, že by sa do tohto projektu mohlo zapojiť okolo 20 % študentov,“ priblížil Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. „Ak zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahlásia potrebu zapojenia študentov, ministerstvo sa ozve univerzite a tá s príslušným zariadením nadviaže komunikáciu a zabezpečí študentov na výpomoc. Verím, že takýmto spôsobom našim kolegom zo zariadení budeme vedieť odplatiť to, čo pre nás vzdelávateľov poskytujú a to je priestor na zvyšovanie kvality štúdia sociálnej práce, následne výkonu profesiu a tým aj jednoznačne zvyšovania kvality poskytovania služieb sociálnej práce. No a niekde tam na konci, alebo teda na prvom by mal stáť ten užívateľ služieb a to je klient.“

Študenti budú v zariadeniach pomáhať za dodržiavania prísnych hygienických opatrení a výhradne v priestoroch, ktoré nie sú určené na vykonávanie karantény. „Vďaka databáze študentov budeme môcť osloviť tých študentov, ktorí majú trvalý pobyt najbližšie k zariadeniu, ktoré bude potrebovať pomoc. Takéto zariadenie potom pre študentov bezplatne zabezpečí ochranné a pracovné pomôcky, stravu, školenie BOZP, otestuje ich antigenénovými testami a samozrejme zaškolí na potrebné úkony,“ uzavrel šéf rezortu práce. Prácu budú študenti vykonávať bez nároku na odmenu, ale po splnení podmienok vymedzených konkrétnou univerzitou môže táto vzdelávacia inštitúcia uznať činnosť študentov za odbornú prax.

Memorandum o spolupráci podpísali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorej členmi sú: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Teologická fakulta v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku). Do projektu sa zapojili aj Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk