Hlavné menu

28.01.2015

Agentúrne zamestnávanie čakajú zmeny

Parlament prelomil veto prezidenta a schválil novelu Zákonníka práce, ktorá reguluje agentúrne zamestnávanie na Slovensku. Nielen vláda, ale aj odborná verejnosť je presvedčená, že zmeny sú potrebné.
 

Novela prináša čiastočne nový regulačný rámec pre fungovanie agentúrneho zamestnávania na základe princípov, ktoré sú bežné vo väčšine krajín Európskej únie. „Dnes máme desaťtisíce ľudí na Slovensku, ktorí pracujú cez pracovné agentúry a bohužiaľ, mnohí sú konfrontovaní doslova zneužívaním ich práce,“ približuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Zavádza sa napríklad princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry za dodržiavanie porovnateľnej mzdy agentúrneho zamestnanca pri porovnaní s kmeňovým zamestnancom užívateľského zamestnávateľa. „Je dôležité, aby mal agentúrny zamestnanec porovnateľnú mzdu ako interný zamestnanec, ak obaja vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. Ak agentúrny zamestnanec nebude rovnako odmeňovaný, zodpovednosť za doplatenie rozdielu bude nielen na agentúre, ale aj na užívateľskom zamestnávateľovi,“ vysvetľuje Ondruš.

Aby nedochádzalo k zneužívaniu cestovných náhrad agentúrami dočasného zamestnávania, zamestnancov agentúry bude môcť vyslať na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia iba užívateľský zamestnávateľ, nie samotná agentúra.

Upravuje sa aj trvanie dočasného pridelenia, a to maximálne na dva roky. Táto zmena má zabrániť zneužívaniu pridelenia na obchádzanie priameho vzťahu medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Zároveň bude možné dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát.

Novela rieši aj výpoveď agentúrnych zamestnancov, ktorí pracujú na dobu určitú. V praxi sa môžeme stretnúť s prípadmi, že napr. pri strate zákazky sú agentúrni zamestnanci prepustení zo dňa na deň. Po novom sa uplatní určitá ochranná doba, ktorá plynie medzi skončením dočasného pridelenia a skončením pracovného pomeru a od 1.9.2015, keďže pracovný pomer s takýmto zamestnancom možno dohodnúť na dobu určitú len tak, že sa uvedie dátum jeho skončenia, už bude platiť mechanizmus, že pri predčasnom skončení pracovného pomeru zo strany agentúry bude plynúť výpovedná doba.

Zmeny v Zákonníku práce nadobudnú účinnosť 1. marca 2015.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk