Hlavné menu

06.11.2020

Aj „Prvá pomoc“ výrazne prispela k stabilizácií situácie na trhu práce

Prostredníctvom „Prvej pomoci“ vyplatilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na udržanie zamestnanosti už takmer 638,5 milióna eur, čím sme podporili zhruba štvrtinu pracovných miest v ekonomike. Aj vďaka tejto cielenej a včasnej finančnej injekcii má Slovensko jeden z najnižších poklesov zamestnancov v sektore gastro a ubytovacích služieb.
 

Zároveň sa potvrdilo, že podiel zamestnávateľov podľa veľkosti na objeme čerpanej „Prvej pomoci“ korešponduje s ich podielom na objeme nákladov na mzdy. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky.

K 30. októbru bolo prostredníctvom jednotlivých nástrojov „Prvej pomoci“ uzatvorených bezmála 124 tisíc dohôd so zamestnávateľmi a SZČO, ktorých negatívne ovplyvnila mimoriadna situácia. Podpora zamestnávateľov a SZČO prostredníctvom rozšírenej „Prvej pomoci“ bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, minimálne do marca 2021.

V septembri 1 najintenzívnejšie využívali nástroje „Prvej pomoci“ mikropodniky, s podielom na celkovej pomoci blízko 40 %. S výraznejším odstupom nasledovali veľké podniky, ktoré čerpali približne štvrtinu pomoci. Zvyšnú časť si takmer totožne rozdelili malé a stredné podniky (17,3 % respektíve 16,6 %). Údaje o čerpaní pomoci tiež ukazujú, že po zohľadnení ich podielu na celkovej sume hrubých miezd v súkromnom sektore nebola ani jedna veľkostná skupina zamestnávateľov výrazne pod alebo nadreprezentovaná pri využívaní „Prvej pomoci“.

Hoci sme v medzimesačnom porovnaní zaznamenali pokles v uhrádzanej sume o takmer 36,5 % (34,4 milióna eur v septembri oproti 54,3 milióna eur v auguste), odvetvová štruktúra prijímateľov zostáva stabilná. Až takmer 39 % uhrádzanej sumy v septembri smerovalo na podporu priemyselnej výroby, s markantným rozdielom nasleduje veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov s podielom blízko 14 % a stavebníctvo s podielom pod 11 %. Ostatné odvetvia si rozdelili zvyšných takmer 36 % z uhradenej sumy v septembri.

Firmy najintenzívnejšie využívajú aj v mesiaci september opatrenie 3B s odstupňovaným paušálnym príspevkom. Uhrádzaná suma prostredníctvom tohto nástroja dosahuje na základe dostupných údajov asi 47,5 %. Nasledujú opatrenia 2 a 3A, ktoré spolu tvoria takmer polovicu uhradenej sumy v septembri. Ostatné opatrenia 1, 4A a 4B spolu tvoria menej ako 3 %.

Podľa kategórie veľkosti podniku vidíme výrazné rozdiely vo využívaní jednotlivých nástrojov „Prvej pomoci“. Zatiaľ čo u mikropodnikov tvorí najväčšiu časť opatrenie 2, malé a stredné podniky najintenzívnejšie čerpajú pomoc prostredníctvom opatrenia 3B. Veľké podniky preferujú opatrenia 3A a 3B, s takmer rovnakou alokáciou. Z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“ ďalej vyplýva, že podpora na jedného zamestnanca v septembri mierne poklesla na úroveň 278 eur (z 284 eur v auguste).

Stabilizácia na trhu práce pokračuje
Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v medzimesačnom porovnaní aj v septembri, a to o 0,17 p. b., zo 7,60 % v auguste na 7,43% v septembri. Hlavný determinant tohto vývoja je zrýchlenie odtoku uchádzačov o zamestnanie z evidencie. Dopady krízy sú však viditeľné v medziročnom porovnaní. Zatiaľ čo v septembri 2019 sa nezamestnanosť približovala k hranici 5 %, jej úroveň odvtedy stúpla o 2,39 p. b. Bez uvoľnenia opatrení doma a aj v okolitých štátoch, spolu s vhodnou intervenciou zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v podobe „Prvej pomoci“, by situácia na trhu práce vyzerala horšie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude aj naďalej podporovať stabilizáciu na trhu práce, aby sme spoločnými silami prekonali hospodárske dopady zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.

1 Údaje nie sú konečné, podporu za mesiac september možno žiadať až do 30. novembra 2020

Aktualizácia správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ (.PDF)


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk