Hlavné menu

02.01.2018

Aj rok 2018 bude rokom významných opatrení z dielne MPSVR SR

Rok 2018 bude nielen o ďalšej pomoci nezamestnaným, o zabezpečení dostatočnej kvalifikovanej pracovnej sily a o podpore menej rozvinutým regiónom, ale aj o intenzívnejšej ochrane práv detí, o pomoci ťažko zdravotne postihnutým a o ďalších dôležitých aktivitách v prospech ľudí.
 

Prioritou MPSVR SR je prirodzene naďalej politika zamestnanosti, od ktorej sa potom odvíja aj sociálno-ekonomické postavenie rodín a jednotlivcov. „Veľmi ma teší, že najmä vďaka pozitívnemu vývoju ekonomiky sa každý mesiac dostávame mierou nezamestnanosti na nižšie a nižšie historické čísla. V novembri nám dokonca evidovaná miera klesla pod šesť percent a celkový počet nezamestnaných je už pod hranicou 200-tisíc, čo sme v novodobej histórii Slovenska ešte nemali. Problémom tak už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale riešenie podpory menej rozvinutým regiónom a zabezpečiť na desaťtisíce voľných pracovných miest kvalifikovaných zamestnancov. Toto je teraz naša najväčšia výzva, keďže o Slovensko majú investori stále významný záujem,“ zdôrazňuje Ján Richter.

Preto sme pripravili zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorého účinnosť predpokladáme od 1. 5. 2018. Sociálna ekonomika totiž uprednostňuje pomoc nezamestnaným ľuďom pred dosahovaním zisku a dáva tak priestor zamestnávať tých, ktorí sú pre zamestnávateľov rizikovými uchádzačmi. Prostredníctvom sociálnych podnikov vytvoríme tzv. medzitrh práce, t.j. že zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. Novým zákonom tak chceme na Slovensku vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do neho poriadok v pojmoch a v regulácii, odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky a taktiež vytvoriť systém podpory pre sociálne podniky a nastaviť pravidlá, aby nedochádzalo k zneužívania týchto podnikov a taktiež štátnych dotácií. Na podporu tohto sektoru máme vyčlenených 120 miliónov € z Európskeho sociálneho fondu. Taktiež pripravujeme rekvalifikačné programy na základe potrieb zamestnávateľov. Budeme tiež pokračovať v príprave projektov na podporu zamestnanosti z ESF, kde sa zameriavame na znevýhodnené skupiny – mladých do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaných a kategóriu 50+. Na mladých nám Európska komisia vyčlenila dokonca ďalších 12,4 mil. €, ktoré budeme smerovať najmä do menej rozvinutých okresov, aby mladí nemuseli odchádzať na prácou na druhý koniec krajiny a mohli ostať pri svojich rodinách.

„Našou prioritou je aj tlak na zvyšovanie miezd a zlepšovanie pracovných podmienok. Ako už avizoval aj premiér, chceme, aby v roku 2019 prekročila minimálna mzda hranicu 500 eur, na čo je v podmienkach Slovenska stále priestor, keďže v porovnaní s inými krajinami máme v oblasti miezd čo doháňať. V parlamente sa teraz prerokúva sociálny balíček, vďaka ktorému si po schválení prilepšia ľudia, ktorí pracujú v noci, cez sviatky či cez víkendy. Rovnako podporíme viac tých, ktorí sú ochotní cestovať alebo sa presťahovať za prácou. V neposlednom rade sú tam opatrenia, ktorými chceme zabrániť, aby sem chodila lacná pracovná sila z tzv. tretích krajín a brzdila rast miezd a zlepšovanie pracovných podmienok,“ upresňuje minister.

Rok 2018 sa bude niesť aj v znamení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí. V spolupráci s odborníkmi sme pripravili prelomovú novelu, ktorá rieši zásadným spôsobom ochranu práv detí, náhradnú rodinnú starostlivosť, zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vrátane resocializácie a financovania výkonu v týchto zariadeniach. Budeme robiť všetko pre to, aby sa deti do detských domovoch vôbec nedostávali, aby boli čo najmenej vynímané z rodinného prostredia. Vznikne nový druh zariadení „Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby“ s multifunkčným zameraním.

Zaoberať sa budeme novelou zákona o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, aby sme ešte viac uľahčili život zdravotne ťažko postihnutým osobám. Napríklad ak zdravotne ťažko postihnutá osoba teraz požiada o príspevok na prestavbu kúpeľne alebo príspevok na zakúpenie auta, a bohužiaľ ťažko zdravotne postihnutý človek zomrie, tak rodina musí vracať alikvotnú časť prostriedkov naspäť. Po prijatí tohto zákona už štát nebude žiadať prostriedky naspäť. „Som presvedčený, že rodinám táto zmena výrazne pomôže. Novela by mala priniesť aj ďalšie avizované a skokové zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie tak. Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, bol na úrovni čistého príjmu minimálnej mzdy. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si,“ hovorí Ján Richter.

V dôchodkovej oblasti budeme pokračovať v diskusiách o našom návrhu zavedenia tzv. preddôchodku, ktorý sme koncom tohto roka predložili do legislatívneho procesu . Našou filozofiou je umožniť účastníkom III. piliera použiť svoje nasporené prostriedky na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku v prípade, že si nevedia nájsť prácu a sú v preddôchodkovom veku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk