Hlavné menu

30.11.2015

Bilancia OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia je pozitívna

Témou záverečnej konferencie organizovanej rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo zhodnotenie komplexného programového obdobia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia počas deviatich rokov jeho existencie a najmä jeho konkrétneho prínosu pre státisíce podporených ľudí na Slovensku.
 

„Som veľmi rád, že môžem vyjadriť spokojnosť s dosiahnutými výsledkami. Pomohli sme tisíckam občanov, rodín a rôznych subjektov. Končiace sa programové obdobie patrí medzi najúspešnejšie čo sa týka dosiahnutej úrovne čerpania, ale aj konkrétnymi dosiahnutými sociálno-ekonomickými výsledkami. Čo je však dnes zrejme najpozitívnejšie, všetky úspechy a skúsenosti z realizovaných projektov budeme môcť využiť na pomoc všetkým tým, ktorí to potrebujú aj v novom operačnom programe Ľudské zdroje. Sme teda v závere starého, ale zároveň na začiatku nového,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ako uviedol, vďaka operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia mohlo byť podporených 1563 projektov, pričom celkové čerpanie OP ZASI sa blíži k 90 percentám. Tento výsledok deklaruje nasadenie tímov na ministerstve, ústredí práce, implementačnej agentúry, všetkých prijímateľov projektov, ale v neposlednom rade aj intenzívnej a profesionálnej komunikácie so zástupcami Európskej komisie.

Aj s pomocou OP ZASI sa v SR darí dlhodobo znižovať nezamestnanosť. Slovensko sa dostáva po šesť a polročnom období na historické minimá, čo znamená, že sme sa v nezamestnanosti dostali pod hranicu 11 percent, a to aj s využitím peňazí EU. V oblasti, ktorá sa týka zamestnanosti, sme až na 99 percentách z pridelených financií v rámci tohto OP, konkrétne prioritnej osi Podpora rastu zamestnanosti," zdôraznil minister.

Generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ rezortu práce a sociálnych vecí Albert Németh poukázal na tlačovej besede na to, že počas deviatich rokov sa vďaka operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vytvorilo 87,4- tisíc nových pracovných miest. Sú trvalo udržateľné, to znamená, že tí, ktorí boli predmetom podpory, tak zachovalo sa ich pracovné miesto dlhšie ako rok," povedal. Vďaka týmto prostriedkom sa obsadilo vyše 108- tisíc uvoľnených alebo neobsadených pracovných miest. Keďže máme ešte niekoľko mesiacov na vyúčtovanie operačného programu, toto číslo v úhrnnom meradle ešte nie je určite konečné," dodal.

Minister považuje za veľmi úspešné v rámci OP ZaSI najmä projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí vo veku do 29 rokov. Tie boli naštartované za súčasnej vlády v roku 2012.

„Prostredníctvom nich sa vytvorilo takmer 13- tisíc nových miest pre mladých ľudí v rôznych oblastiach. Aj vďaka tomu sme dosiahli najvýraznejší úspech v dôležitej kategórií mladých do 25 rokov, od roku 2012 sa podľa európskych štatistík znížila nezamestnanosť tejto kategórie z 34,9 % na dnešných 23,7 %, čo je pokles o 11,2 % bodu,“ povedal. Pritom nejde o tzv. „kúpu“ krátkodobých pracovných miest, teda vznik a zánik. „Veď 86 % mladých ľudí po ukončení projektu ostalo naďalej v trvalom zamestnaní u tých zamestnávateľov, ktorí predtým poberali istú motiváciu prostredníctvom tohto projektu," zdôraznil Richter.

Ako príklad uviedol, že do piatich projektov bolo investovaných celkovo takmer 70 miliónov eur, ktoré z rôznych smerov pomohli mladým nezamestnaným, a to vytvorením nového miesta, získaním praxe, alebo rekvalifikáciou. Za desať mesiacov ponuky Právo na prvé zamestnanie, ktoré je súčasťou tohto programu sa zamestnalo viac ako tritisíc mladých absolventov. Dôležitá je aj podpora šance zamestnať sa u ďalšej znevýhodnenej kategórie na trhu práce, ľudí nad 50 rokov. V rámci podpory tzv. verejného zamestnávania sa zamestnalo už viac ako 7 200 nezamestnaných. Prostredníctvom preplácania rekvalifikačných kurzov sme vyškolili viac ako 15- tisíc záujemcov.

Prostredníctvom národných projektov sa riešili problémy aj so začleňovaním znevýhodnených ľudí, či už seniorov, ťažko zdravotne postihnutých alebo rómske komunity. Podporilo sa 168 komunitných centier, ktorých pracovníci poskytujú služby približne 34- tisíc ľuďom. „V rámci NP Podpora opatrovateľskej služby sme mohli rozvíjať opatrovanie v domácom prostredí. Počet prijímateľov sa od spustenia projektu zvýšil o takmer 3500 osôb, vytvorilo sa viac ako 3600 pracovných miest pre opatrovateľov. Pomáhame aj pri poskytovaní terénnej služby, zavádzajú sa aj tzv. rómske občianske hliadky,“ povedal minister.

Medzi dôležité oblasti patrí aj zosúlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov. „Podporou flexibilných foriem práce sme tento rok umožnili návrat do zamestnania približne 1500 matkám na rodičovskej dovolenke,“ dodal minister.

Európsky sociálny fond každý rok pomôže miliónu občanov Európy pri získavaní novej práce alebo vzdelania, resp. kvalifikácii. Na Slovensku sa od roku 2007 z neho minulo 1,5 miliardy eur, z toho 1 miliarda eur smerovala do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ako sa blíži ukončenie tohto operačného programu, berieme na vedomie, že takmer všetky prostriedky sú vyčerpané. Je to dôležité pre ďalšie programovacie obdobie. Najmä vďaka ministrovi a riadiacemu orgánu sa podarilo implementovať takmer 1600 projektov,“ uviedol zástupca Európskej komisie Michael Morass. Podľa jeho slov a odporúčaní EÚ sa Slovensko v novom programovacom období bude musieť zamerať najmä na dlhodobú nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých, zamestnávanie žien, podporu inkluzívneho vzdelávania a integráciu marginalizovaných skupín, najmä Rómov.

V nadchádzajúcom programovom období do roku 2020 investuje Európska únia celkovo 50 miliárd eur na priority, z toho 2,2 miliardy eur pôjde prostredníctvom programu Európskeho sociálneho fondu.

Čo priniesol OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk