Hlavné menu

18.11.2016

Chránime deti pred násilím

November sa nesie v znamení ochrany detí pred násilím, týraním, sexuálnym zneužívaním či šikanovaním. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa každoročne pripája k medzinárodným aktivitám smerujúcim k odstráneniu týrania a zneužívania detí. Rezort práce pokladá tieto javy za mimoriadne závažný celospoločenský problém.
 

Dnešný deň, 18. november, je významným Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Prvého marca t.r. bola u generálneho tajomníka Rady Európy uložená ratifikačná listina k Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (tzv. Lanzarotský dohovor). Slovenská republika sa tak v poradí ako 40. členská krajina Rady Európy prihlásila k hodnotám a záväzkom dokumentu posilňujúceho ochranu detí pred týmito formami násilia. Dohovor nadobudol účinnosť pre Slovensko 1. júla 2016. Pri príležitosti novembra Rada Európy, resp. Sekretariát Lanzarotského výboru a zmluvné krajiny zastúpené v Lanzarotskom výboru, realizujú viaceré aktivity . Rezort práce je ich súčasťou, a to prostredníctvom svojho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré zabezpečilo napríklad adaptáciu videa Rady Európy „Tell Someone You Trust“ (Povedz to niekomu, komu dôveruješ) do slovenského jazyka. Dnes ho bude distribuovať prostredníctvom online kampane. „Práve národné stredisko, ktoré bolo zriadené v marci 2014 po schválení Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, koordinuje plnenie stratégie v rezorte a realizuje opatrenia na ochranu detí pred násilím. Vychádza pritom z reálneho poznania výskytu samotného násilia na deťoch a zo skúseností pri jeho odhaľovaní,“ hovorí minister Ján Richter.

Zajtra, 19. novembra, si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Rezort práce je už niekoľko rokov koordinátorom zodpovedných subjektov a ministerstiev za túto problematiku a realizuje viacero konkrétnych úloh aj prostredníctvom svojho Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). Pred troma rokmi sa uskutočnil reprezentatívny prieskum prevalencie násilia páchaného na deťoch, na ktorý nadväzuje ďalší. Ten je zameraný priamo na prevenciu násilia páchanom na deťoch, pričom sa odborníci sústredia na zanedbávanie, fyzické, psychické a sexuálne násilie, ktoré sa odohráva buď zo strany rodinných príslušníkov - priamo rodičov, alebo zo strany dospelých, ktorí žijú s dieťaťom v jednej domácnosti. Výsledky budú známe v prvej polovici budúceho roka a porovnajú sa s výsledkami z roku 2013. Ďalšou aktivitou inštitútu je aktuálne skúmanie prechodu mladých ľudí z detských domovov do samostatného života. Inštitút identifikoval faktory, ktoré spájajú s rôznymi podobami adaptácie po opustení detí detských domovov v troch hlavných životných dráhach: adaptovaní, prežívajúci, obete. „Vieme tak posúdiť, aké okolnosti z prostredia rodiny, detského domova a prechodu do samostatného života predikujú lepší alebo horší životný štart, či riziko prepadu do stavu bezdomovectva,“ uvádza riaditeľka IVPR Silvia Porubänová.

Nedeľa, 20. november, patrí výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa (1989) a Svetovému dňu detí, pričom ochranu detí pred násilím je potrebné vnímať v kontexte článkov Dohovoru o právach dieťaťa. „Oba dokumenty, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, nie sú len deklaratórne, ale zaväzujú zmluvné krajiny k aktívnej realizácii krokov pri uplatňovaniu práv detí. Pri realizácii by štáty mali postupovať koordinovane v spolupráci s ďalšími zainteresovanými aktérmi, vrátane mimovládnych organizácií, čo je našim eminentným záujmom,“ zdôrazňuje minister.

MPSVR dôsledne dbá na dodržiavanie práv dieťaťa a zabezpečenie jeho ochrany, rešpektuje jeho najlepší záujem. Neodmysliteľnou súčasťou tejto komplexnej činnosti je Výbor pre deti a mládež ako stály odborný orgán Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa detí a mládeže. „Prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí je ochrana ich záujmov, ochrana práv dieťaťa, čo je pre mňa ten najdôležitejší odkaz,“ dodáva Ján Richter. MPSVR SR sa preto ujalo aj prípravy zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, na základe ktorého v súčasnosti komisári plnia svoje povinnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk