Hlavné menu

07.05.2020

Ďalšie opatrenia v sociálnoprávnej ochrane detí

MPSVR SR reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vláda dnes schválila návrh nariadenia, ktorým sa dočasne upravia niektoré podmienky výkonu v tejto oblasti. Aj keď všetky subjekty pôsobiace v oblasti, či už štátne alebo akreditované, vykonávajú opatrenia v maximálnej možnej miere, nie je možné v aktuálnej situácii dodržiavať všetky podmienky výkonu tak, ako ukladá zákon.
 

Práve preto boli prijaté nevyhnuté opatrenia, ktoré súvisia s dočasnou úpravou niektorých lehôt pri výkone sociálnoprávnej ochrane detí. Ide o úpravu tých lehôt, ktoré nie je možné či už zo strany klientov, alebo aj subjektov vykonávajúcich opatrenia dodržať, doby výkonu pobytových opatrení na základe dohody tak, aby neboli klienti CDR vystavení situácii, ktorú nemôžu aktuálne bezproblémovo riešiť.

„Zásadnú časť nariadenia však predstavuje úprava umožňujúca zmenu štruktúry CDR a utvorenie podmienok pre vykonávanie opatrení v centrách pobytovou formou v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb. A to napríklad aj dočasným zriadením skupiny, v ktorej deti absolvujú tzv. preventívno-karanténny pobyt, počas ktorého budú testované na prítomnosť ochorenia COVID-19“, hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V tejto ťažkej situácii minister ocenil najmä výnimočné nasadenie všetkých zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovaných subjektov a obcí pracujúcich s deťmi, ako aj to, že orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately naďalej vykonávajú opatrenia pre deti a ich rodiny, preverujú podnety, zvyčajne v teréne, vykonávajú spolu s inými zodpovednými subjektmi opatrenia na ochranu života a zdravia dieťaťa. „Rovnako aj centrá pre deti a rodiny zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o deti, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu alebo odporúčania orgánu a dohody s rodičom v nich umiestnené,“ zdôrazňuje.

V schválenom nariadení sa okrem iného pristúpilo aj k úprave niektorých podmienok akreditácií, nakoľko ich splnenie nie je možné, boli upravené dočasne podmienky preukazovania psychickej spôsobilosti záujemcov o prácu v CDR, ako aj alternatívne možnosti k skupinovým formám práce počas mimoriadnej situácie, napríklad prostredníctvom informačných technológií alebo individuálnych foriem práce. „ Upravili sa aj podmienky procesu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu tak, aby bolo zrejmé, že proces sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu nie je zastavený ani počas aktuálnej situácie a aby podmienky boli určované individuálne vo vzťahu ku konkrétnej situácii. Samozrejme, za maximálneho dodržania všetkých hygienických opatrení a nariadení,“ dodáva minister Krajniak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk