Hlavné menu

28.04.2020

Ďalšie opatrenia vlády SR na pomoc rodinám

Vláda Slovenskej republiky prerokovala niekoľko návrhov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúcich sa pomoci rodinám s deťmi počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Cieľom je urobiť operatívne úpravy v poskytovaní štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného, pomoci v hmotnej núdzi a peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré si vyžaduje krízová situácia.
 

V prvom rade ide o rodičov poberajúcich rodičovský príspevok. MPSVR SR navrhuje poskytovať rodičovský príspevok aj pre tých, ktorým práve v čase krízovej situácie zanikol nárok naň. „Rodičom, ktorým zanikol nárok, má byť naďalej poskytovaný príspevok v sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude počas celého obdobia trvania krízovej situácie,“ akcentuje minister práce Milan Krajniak s tým, že ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné alebo ak má služobné voľno s nárokom na mzdu pretože sa stará o dieťa a suma týchto finančných plnení je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič bude mať nárok na rodičovský príspevok. Ten bude v tomto prípade vo výške rozdielu medzi plnou sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného resp. platu.

Týka sa to viacerých. Ide o rodičov starajúcich sa o dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Zároveň nárok na príspevok budú mať aj rodičia ktorí majú zverené dieťa do náhradnej starostlivosti a uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti. Mesačný nárast odhadujeme na cca 4 000 poberateľov rodičovského príspevku.

Ďalší ústretový krok spočíva v umožnení poskytovania dotácie na stravu tam, kde stravu deťom vydávajú bez potreby preukazovania dochádzky do materskej alebo základnej školy.

V zmysle opatrenia dostanú dotácie v čase krízovej situácie aspoň na minimálnej úrovni aj tie skupiny občanov, ktorí prišli o zárobkovú činnosť pre opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, a nie sú oprávnení na pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti a nemajú právo ani na žiadnu pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory či sociálnej pomoci. Títo ľudia budú mať nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, a síce 105 eur za mesiac marec a 210 eur za ďalšie mesiace do skončenia krízovej situácie. Ide najmä o cieľovú skupinu zamestnancov, ktorí v období pred vyhlásením mimoriadnej situácie pracovali na základe dohôd mimopracovného pomeru.

Návrh tiež sleduje zabezpečenie pomoci pre ľudí bez domova ohrozených krízovou situáciou prostredníctvom poskytovania dotácií pre právnické osoby zabezpečujúce starostlivosť o túto cieľovú skupinu.

Zmeny sa budú týkať aj pomoci v hmotnej núdzi. Zavedie sa ochranný príspevok v sume 37,30 eura pre ľudí, ktorí počas koronakrízy nemôžu vykonávať aktivačné práce. Na ochranný príspevok však budú mať po novom nárok aj príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, avšak len v prípade, že nemajú nárok na aktivačný príspevok. Ochranný príspevok sa zavedie aj pre tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, s ktorými zamestnávatelia počas trvania krízovej situácie skončili právny vzťah, ktorý im zakladal nárok na príjem zo závislej činnosti.

Navrhuje sa tiež upraviť uplatňovanie niektorých ustanovení právnych predpisov na úseku štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. „Myslíme teda na všetky spomínané skupiny, pretože predpisy upravujúce tieto dávky a príspevky sa upravia s ohľadom na špecifiká trvajúcej krízovej situácie a zabezpečí sa to, aby žiadna z osôb poberajúcich tieto dávky a príspevky nebola ukrátená z dôvodov, ktoré v čase krízovej situácie nevedela ovplyvniť. Zavádzame tiež preddavkové priznávanie a vyplácanie dávok a príspevkov, ak z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie nie je možné pri nových žiadostiach overiť splnenie podmienok nároku,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Predpokladá sa, že v roku 2020 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne 60 793 súčasných domácností, resp. príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a 6 079 predpokladaných nových príjemcov pomoci v hmotnej núdzi.

Vláda dnes schválila aj prvú pomoc pre materské školy. Na udržanie miest približne 21 000 pedagogických a nepedagogických zamestnancov pôjde 90 miliónov eur z OP Ľudské zdroje. Tie presunie vnútornou alokáciou na tento účel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z prioritnej osi vzdelávanie do prioritnej osi zamestnanosť, ktorá spadá pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka týmto zdrojom bude po uvoľnení opatrení a znovuotvorení škôlok zabezpečená starostlivosť o deti, keďže zariadenia nebudú musieť svojich pracovníkov v aktuálnej situácii prepúšťať. Štát im totiž poskytne príspevok na mzdy zamestnancov vo výške 80 % ich priemerného zárobku za apríl, máj a jún. „Ukázalo sa, že ten systém na podporu udržania pracovných miest veľmi dobre funguje aj napriek enormnému počtu žiadostí, za čo v prvom rade patrí vďaka zamestnancom úradov práce. Som rád, že môžeme túto pomoc rozšíriť aj na takúto špecifickú skupinu zamestnancov, ktorí sa starajú o naše deti. V priebehu niekoľkých dní zverejníme parametre projektu a začneme prijímať žiadosti,“ informuje minister Milan Krajniak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk