Hlavné menu

15.01.2019

Ďalšie peniaze pre deti v náhradných rodinách

Nový rok priniesol významné zmeny aj vo finančnej podpore náhradných rodín. Od 1. januára sa významne posilňuje podpora náhradnej starostlivosti o deti ich blízkymi, ale napríklad aj o deti v pestúnskej starostlivosti. Túto výraznú „injekciu“ na zlepšenie starostlivosti o deti pokladáme za ďalší pozitívny krok rezortu práce v rámci pomoci a podpory rodinám.
 

Ako uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter „naším cieľom bolo zvýšiť záujem o náhradnú osobnú starostlivosť, a zároveň zlepšiť jej finančnú podporu opakovaným príspevkom dieťaťu. Mimoriadne si náhradných rodičov vážim, pretože s láskou sa starajú o to najcennejšie, čo máme – naše deti, a to v prípadoch, keď biologickí rodičia zlyhávajú.“

Od januára sa tak v rámci schválených noviel zákonov súvisiacich s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (1.4.2018) upravujú sumy opakovaného príspevku dieťaťu diferencovane podľa veku dieťaťa na úroveň úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine. Výška opakovaného príspevku na dieťa vo veku do 10 rokov je 2-násobok životného minima dieťaťa, čo predstavuje 187,30 eura. Na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku sa príspevok zvyšuje na 2,3-násobok životného minima dieťaťa, teda 215,40 eura a na dieťa nad 15 rokov veku 2,5-násobok životného minima dieťaťa, teda 234,10 eura. „V porovnaní s minulým rokom pôjde o výrazný nárast, pretože dovtedy bola výška príspevku jednotná, a to 142,98 eura na každé dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti. Pri deťoch napríklad nad 15 rokov ide o zvýšenie cca 90 eur,“ konštatuje minister.

Potešiteľné je, že sa rozšíril aj okruh oprávnených osôb na opakovaný príspevok pre náhradného rodiča o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a nie sú príbuzným v priamom rade. Tým sa poskytuje opakovaný príspevok vo výške 1,95-násobku sumy, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 182,60 eura. Do minulého roka naň nárok nemali.

Pozitívnych príkladov je však viac. Od 1.1.2019 napríklad náhradná rodina s jedným dieťaťom vo veku 8 rokov dostane viac ako 416 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o 46 eur. V pestúnskej rodine s troma deťmi (4, 11 a 16 rokov)sa zvýši príjem na vyše 1 089 eur z predchádzajúcich 875,75 eura. A rodiny so 4 deťmi v súrodeneckom vzťahu (4,6,11 a 16 rokov) budú mať viac o takmer 259 eur, čiže celkovo 1322,94 eura. Ak je navyše dieťa ŤZP má nárok aj na kompenzácie podľa postihnutia a posúdenia v zmysle zákona.

„Osobná, obetavá starostlivosť náhradných rodičov, ich zanietenosť a láska sú nenahraditeľné. A je mojím eminentným záujmom podporovať aj naďalej náhradné rodiny, ktoré na seba prevzali zodpovednosť za starostlivosť o tieto deti,“ zdôrazňuje minister v súvislosti so spomínanou finančnou pomocou.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk