Hlavné menu

15.11.2019

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb pokračuje

Zariadenia sociálnych služieb majú opäť možnosť zapojiť sa do procesu deinštitucionalizácie, teda do prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov zverejnila Implementačná agentúra MPSVR SR.
 

Ide už o druhú etapu zapojenia sa do projektu. V prvej etape sa zapojilo 25 zariadení na celom Slovensku, ktorým je v rámci projektu poskytované akreditované vzdelávanie, supervízie a metodická a odborná podpora v ich snahe o transformáciu a prípravu transformačných plánov. Aktuálne sa do projektu sa môžu zariadenia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb zapojiť do pondelka, 25.11.2019. Podmienkou je, aby mali celkovú kapacitu viac ako 40 miest a zároveň poskytovali pobytovú formu sociálnej služby. Z prihlásených uchádzačov, ktorí splnia požadované kritériá bude podľa počtu bodov vybraných 24 zariadení - 3 z každého samosprávneho kraja. Medzi základné kritéria hodnotenia patrí nebyť dlžníkom na daniach, nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, a pod. V prípade rovnakého počtu bodov bude braná do úvahy napríklad aj kapacita zariadenia. Podľa predpokladov sa do projektu zapojí postupne v štyroch cykloch 96 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku, pričom tento proces bude trvať 23 mesiacov. Realizácia a implementácia projektu je plánovaná na všetky územné kraje Slovenskej republiky.

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov začala v roku 2018 realizovať Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi - Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. „Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie týchto zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia,“ približuje generálna riaditeľka Implementačnej agentúry MPSVR SR Zuzana Borgulová . V rámci národného projektu budú zapojeným subjektom poskytované odborné konzultácie, supervízie a certifikované vzdelávanie, informačné semináre a tematické workshopy. Vzdelávanie bude zamerané na rôzne oblasti, napríklad na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu k prijímateľom sociálnych služieb s dôrazom na individuálny prístup či oboznámenie sa s princípmi univerzálneho (tzn. bezbariérového) navrhovania v architektúre. Zároveň sa dozvedia viac aj o nových formách práce, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb do pracovného procesu. Projekt ráta aj s dôkladným hodnotením pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a aktívnym zapojením komunít pomocou rôznych aktivít. Neoddeliteľnou súčasťou deinštitucionalizácie je totiž aj poskytovanie adekvátnej podpory zo strany spoločnosti. „Život v komunite otvorí nové možnosti pre osobnostný rozvoj klientov zariadení sociálnych služieb a kvalitatívnu zmenu ich života, čo si odkázaní ľudia bezpochyby zaslúžia. Práve takáto zmena prostredia pre klientov zariadení sociálnych služieb predpokladá aj zmenu prístupu k nim,“ konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Viac informácií ako sa do projektu zapojiť nájdete na www.npdi.gov.sk .Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk