Hlavné menu

22.03.2016

Deň rovnosti v odmeňovaní

Aj tento rok si na Slovensku pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, ktorý pripadá na 22. marca. Tento dátum zvýrazňuje, že slovenské ženy musia pracovať takmer o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži za rok 2015.
 

Rodový mzdový rozdiel sa na Slovensku postupne znižuje. Kým v roku 2014 predstavoval v rámci hodinovej mzdy 18,7 %, v roku 2015 klesol na 17,8 %, čo jasne deklaruje pozitívny trend. Za jeden rok sa tak znížil spomínaný rozdiel o 1 percentuálny bod. Priemerný hodinový zárobok žien tvorí iba 82,2 % z mužskej priemernej mzdy. Pre porovnanie v priemere EÚ sa tento údaj pohybuje na úrovni medzi 16 a 17%.

Na základe hrubej mesačnej mzdy bol v roku 2015 rodový mzdový rozdiel 22,33 % v neprospech žien. V roku 2014 predstavoval 23,02 %. Rozdiel v mediáne bol v rovnakom období 18,69 %. Už tradične je vyšší v podnikateľskej sfére, kde prestavoval minulý rok hodnotu 22,68% (medián 23,25%), kým v nepodnikateľskej sfére bol nižší – 11,38% (medián 2,67%).

Najvýraznejšie rozdiely sa prejavujú najmä u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to predovšetkým v podnikateľskom sektore. Hoci príčiny sú komplexné a zložité, k najvýraznejším patrí neúmerné zaťaženie žien starostlivosťou o deti a domácnosť, ako aj podceňovanie hodnoty práce nimi vykonávanej.

MPSVR neustále prijíma opatrenia na znižovanie rozdielu v zárobkoch medzi mužmi a ženami. K najvýznamnejším patrila napríklad osvetová kampaň. Tá upozorňovala na stále nižšie ohodnotenie práce žien, ale zároveň ponúkala na stránke www.kedvyrastiem.sk aj konkrétne rady, ako sa brániť diskriminácii na trhu práce.

Významným opatrením je taktiež postupné zvyšovanie minimálnej mzdy, keďže ženy pracujú častejšie v nízkopríjmových skupinách ako muži. „Rovnako dôležitým nástrojom na zvýšenie zamestnanosti a príjmovej úrovne žien bol národný projekt Rodina a práca zameraný na odporu zosúladenia rodinného a pracovného života, ako aj možnosť pracovného uplatnenia matiek s malými deťmi. Výpadok z pracovného procesu z dôvodov materstva je totiž jedným z faktorov, ktorý sa dlhodobo odráža na nižšej príjmovej úrovni žien,“ uviedla riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Oľga Pietruchová. Rezort práce bude aj naďalej v rámci OP Ľudské zdroje podporovať flexibilné formy práce a flexibilné formy starostlivosti o deti v novom programovom období.

Výsledkom rôznych opatrení je postupný pokles rodového mzdového rozdielu. Kým v roku 2005 v neupravenej forme dosahoval rodový mzdový rozdiel v hodinových zárobkoch mužov a žien 26,7 %, do roku 2015 poklesol až na 17,8 %. MPSVR SR bude aj naďalej presadzovať opatrenia, ktoré tento pozitívny trend udržia a zabezpečia, aby ženy boli za svoju prácu adekvátne a spravodlivo ohodnotené.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk