Hlavné menu

25.03.2015

Deň rovnosti v odmeňovaní

Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami pripadá v roku 2015 na Slovensku na 25. marec a organizuje sa už štvrtýkrát.
 

Táto celoeurópska udalosť vyznačuje v kalendárnom roku deň, od ktorého začnú byť v tej-ktorej krajine ženy v porovnaní s mužmi za svoju prácu skutočne platené.To znamená, že Slovenky musia tento rok pracovať takmer o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži za rok 2014.

Princíp rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu bol zakotvený už v Rímskej zmluve v roku 1957 a Európska únia prijala v roku 1975 Smernicu o rovnakom odmeňovaní. Aj právna situácia na Slovensku je priaznivá. V roku 2007 bol v rámci novelizácie Zákonníka práce doplnený dôležitý paragraf § 119a, ktorý zakotvuje mzdu za rovnakú prácu pre ženy a mužov. Napriek tomu sa rodový mzdový rozdiel na Slovensku dlhodobo pohybuje nad úrovňou priemeru v Európskej únii. Najvýraznejšie sa rozdiely prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore. Hoci príčiny sú komplexné a zložité, k najvýraznejším patrí neúmerné zaťaženie žien starostlivosťou o deti a domácnosť, ale aj podceňovanie hodnoty práce vykonávanej ženami.

MPSVR SR neustále prijíma opatrenia na znižovanie rozdielu v zárobkoch medzi mužmi a ženami. Napríklad vlaňajšia osvetová kampaň nielen upozorňovala na stále nižšie ohodnotenie práce žien, ale aj ponúkala na stránke www.kedvyrastiem.sk konkrétne rady, ako sa brániť diskriminácii na trhu práce. Ďalším nemenej významným opatrením pre znižovanie mzdového rodového rozdielu je postupné zvyšovanie minimálnej mzdy. V skupine pracujúcich so mzdou pod 400 eur je takmer o tretinu viac žien ako mužov. Rovnako dôležitým nástrojom pre zvýšenie príjmovej úrovne žien je národný projekt Rodina a práca zameraný na podporu zosúladenia rodinného a profesionálneho života a možnosť uplatnenia sa matiek s malými deťmi na trhu práce. Výpadok z pracovného procesu z dôvodov materstva je totiž jedným z faktorov, ktorý sa dlhodobo odráža na nižšej príjmovej úrovni žien.

Výsledkom škály opatrení je postupný pokles rodového mzdového rozdielu. Kým v roku 2005 dosahoval v hodinových zárobkoch mužov a žien 26,7%, do roku 2014 poklesol až pod úroveň 20%.

MPSVR SR bude aj naďalej presadzovať opatrenia, ktoré tento pozitívny trend udržia. Ženy si totiž zaslúžia, aby boli za svoju prácu adekvátne a spravodlivo ohodnotené.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk