Hlavné menu

15.05.2012

Dnes oslavujú všetky rodiny na svete

Ľudia na celom svete si dnes pripomínajú Medzinárodný deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v septembri 1993. Rodina je základným stavebným kameňom našej spoločnosti a jej význam je nenahraditeľný. Témou na tento rok je „zabezpečenie rovnováhy medzi prácou a rodinou“.
 

V posledných dekádach rôzne demografické a sociálnoekonomické tendencie spôsobili zásadné zmeny v pracovnom a rodinnom živote. Demografické trendy smerom k menším domácnostiam, rastúca pracovná účasť žien, ako aj rýchla urbanizácia a väčšia mobilita v hľadaní lepších pracovných príležitostí, spôsobili oslabenie tradičných rodinných sietí, ktoré ponúkajú starostlivosť o mladších rodinných príslušníkov. Z dôvodu dochádzania za prácou majú zamestnaní rodičia menej príležitostí tráviť čas so svojimi deťmi, či plniť si ďalšie dôležité rodinné povinnosti. Celosvetovo je na trhu práce 52 % žien, ktoré sú zamestnané skôr, ako ich deti dosiahnu tretí rok života.

Zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života postupne prispôsobovala svoje paragrafy aj naša hlavná pracovná norma - Zákonník práce. Zaviedli sme flexibilné formy práce ako pružný pracovný čas, domácu prácu a teleprácu, pracovný pomer na kratší pracovný čas a ako posledný inštitút delené pracovné miesto. Ministerstvo práce výrazne prispelo aj do rodinného rozpočtu mladých rodín, keď mnohými legislatívnymi úpravami posilnilo pozíciu matky na trhu práce a umožnilo poberanie rôznych štátnych príspevkov rodičom aj popri zamestnaní.

Rodičom vychádzajú v ústrety aj tí zamestnávatelia, ktorí uplatňujú zásady prorodinnej politiky, napríklad rôznymi príspevkami pri narodení dieťaťa, detskými škôlkami, pracovným časom upraveným podľa školského rozvrhu hodín bez straty na mzde a podobne.

Cieľom ministerstva práce bude aj naďalej dôsledne uplatňovať základné zásady Zákona o rodine, podľa ktorého je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Budeme postupne napĺňať programové vyhlásenie vlády tak, aby bola rodinná politika centrom záujmu sociálnej politiky štátu. Budeme podporovať ochranu maloletých, aby sa v čo najširšom meradle uplatňovala zásada, podľa ktorej má každé dieťa od narodenia vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk