Hlavné menu

07.10.2013

Eliminácia a prevencia násilia na ženách

Násilie na ženách má mnohé formy. Medzi najrozšírenejšie patrí domáce násilie, ktoré sa pácha za zatvorenými dverami a jeho rozsah a závažnosť sú preto často podceňované a spochybňované.
 

Pozornosť médií vzbudia až drastické prípady, keď dochádza k závažným zločinom, vraždy nevynímajúc. Ako ukazujú výskumy, každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera, zažila z jeho strany násilné správanie. Výskyt násilia na ženách od bývalých partnerov je ešte vyšší, násilné správanie z jeho strany zažilo 28% , z toho vo viac ako 12% prípadov išlo o vyhranené násilie. Osobitne zraniteľné sú obete znásilnenia, ktoré sú často vystavené sekundárnej viktimizácii v procese vyšetrovania a preto väčšina z nich prípad nehlási.

Napriek nespornému posunu v problematike násilia na ženách za ostatné roky je stále potrebné konštatovať, že na Slovensku chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie jednak pomoci ženám zažívajúcim násilie, ale i systematická prevencia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti.

Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je behom na dlhé trate, veríme, že plnením predkladaného akčného plánu sa Slovensko posunie na úroveň iných krajín EÚ, ktoré už dokázali tento problém komplexne a účinne riešiť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk